64 N Main St, Norwalk, CT 06854

Phone: (203) 866-7492

Contact Us

Kazu Sushi Bar & Japanese Restaurant

64 N Main St, Norwalk, CT 06854

Phone:
(203) 866-7492